Dzisiaj dostępnych jest ponad 1200 kodów rabatowych

m.in. ze sklepów:
Kody rabatowe do sklepu morefit.iai-shop.com
Kody rabatowe do sklepu velpa.pl
Kody rabatowe do sklepu sklep.terpilowski.com.pl
Kody rabatowe do sklepu merits.pl
Kody rabatowe do sklepu em-nail.pl
Kody rabatowe do sklepu czerwonykapturek.com.pl

 Informacje ogólne


 1. DobreKody.pl to serwis zbierający i prezentujący aktualne kody rabatowe dające dostęp do zniżek z tysięcy najlepszych sklepów internetowych. Ponadto serwis umożliwia instalację specjalnej wtyczki do przeglądarek Chrome oraz Mozilla Firefox, która zawsze powiadomi użytkowników o możliwym kodzie rabatowym i atrakcyjnej ofercie. W ten sposób oszczędza czas i pieniądze użytkowników. Prezentowane kody są aktualne i weryfikowane przez IAI S.A.
 2. Na przetwarzanie danych osobowych swoich klientów Serwisy internetowe zawierają odrębną umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych, która zawierana jest między innymi dlatego, że IAI jest właścicielem serwerów i oprogramowania wykorzystywanego przez Sprzedawców.
 3. Operatorem serwisu DobreKody.pl jest IAI Spółka Akcyjna z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000891870, NIP: 5252767146, REGON: 381595506, o kapitale zakładowym 820 000,00 zł (dalej: IAI).

Zasady działania DobreKody.pl


 1. W serwisie DobreKody.pl umieszczane są informacje o zweryfikowanych i aktualnych kodach rabatowych dostępnych u klientów korzystających z oprogramowania IAI S.A.
 2. IAI S.A. ani serwis DobreKody.pl w żaden sposób nie uczestniczą w transakcji zakupu, tylko przekazują informacje o możliwych rabatach.
 3. DobreKody.pl zastrzegają sobie prawo do:
  1. wyboru oraz moderacji samych kodów rabatowych oraz treści z nimi powiązanymi, które są pobierane od klientów IAI S.A.
  2. publikowania i dostarczania użytkownikom treści marketingowych oraz reklamowych.
  3. profilowania zachowań oraz preferencji zakupowych użytkowników DobreKody.pl.
 4. Serwis DobreKody.pl nie wymaga logowania ani podawania danych osobowych.
 5. Ostateczne warunki transakcji zakupu regulowane są pomiędzy kupującym a sprzedającym, według regulaminu dostępnego na stronie internetowej sprzedającego.

Rozszerzenie (dodatek) do przeglądarki od DobreKody.pl


 1. Po zainstalowaniu rozszerzenia (dodatku) do przeglądarki Użytkownik serwisu DobreKody.pl będzie otrzymywał informacje o kodach rabatowych bezpośrednio w przeglądarce internetowej.
 2. Instalacja dodatku jest dobrowolna. Instalacja dodatku oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Instalując dodatek Użytkownik godzi się na wykorzystanie zasobów swojego urządzenia oraz jego konfigurację sprzętową i programową, w celu uruchomienia programu stworzonego przez IAI S.A., który przez przeglądarkę internetową prezentuje oferty kodów rabatowych.
 4. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji o kodach rabatowych przez wyłączenie dodatku do przeglądarki, stosując się do reguł postępowania z dodatkami i rozszerzeniami w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce.

Prawa autorskie i własność intelektualna


 1. Sprzedający, który decyduje się na przekazanie kodu rabatowego do serwisu DobreKody.pl udziela również IAI S.A. licencji nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z przesłanych do Serwisu treści (w szczególności zdjęciami i opisami towarów objętych promocją lub kodem rabatowym oraz nazwą i logiem sklepu internetowego) na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polu sieci internetowej, oraz m.in. następujących: wykorzystania treści w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi treściami; umieszczania treści w bazach danych Serwisu; utrwalania i zwielokrotniania treści poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką; publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Przez umieszczenie rabatu w DobreKody, sprzedający oświadcza że jest uprawniony do wykorzystywania danej treści w formie i zakresie w jakiej to uczynił. Odpowiedzialność IAI z tego tytułu jest wyłączona.
 3. Wszelka treść i forma Serwisu, a w szczególności grafiki, teksty, kod strony oraz rozszerzenia (dodatku), stanowią własność intelektualną IAI S.A. Wszelkie wykorzystanie przez osoby trzecie tej własności bez wyraźnej zgody IAI S.A. jest zabronione i będzie powodowało odpowiedzialność odszkodowawczą.

Postanowienia końcowe


 1. IAI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób realizacji zamówienia przez strony trzecie, w tym sprzedawcę. Zła realizacja zamówienia złożonego u sprzedawcy pod wpływem informacji o kodzie rabatowym nie jest w żaden sposób podstawą do reklamacji w serwisie DobreKody.pl
 2. IAI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie przez Użytkowników wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa, w tym także za treści generowane przez Użytkowników serwisu.
 3. IAI S.A. zastrzega również, parametry oraz informacje dotyczące kodów rabatowych zawarte na stronie DobreKody.pl mogą się różnić od tego co znajduje się na stronie stronie internetowej sprzedawcy. W takiej sytuacji DobreKody.pl nie przejmują odpowiedzialności za te informacje oraz potencjalnie lub faktycznie utracone korzyści przez Użytkownika serwisu.
 4. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania serwisu DobreKody.pl, jeżeli zauważył niezgodność działania serwisu z Regulaminiem. Reklamacja powinna być przesłana na adres kontakt@dobrekody.pl lub na adres IAI S.A. wskazany w niniejszym regulaminie. IAI zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację w formie poczty elektronicznej.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacji IAI wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 6. IAI zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli z jakiś powodów reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona, Użytkownik zostanie o tym poinformowany.
 7. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Użytkownika. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.
 8. IAI, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce zewnętrznej w celu prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, na co użytkownik wyraża zgodę. Przekazanie danych Użytkownika w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika wobec Usługodawcy.
 9. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, IAI prosi o kontakt pod adresem emailowym kontakt@dobrekody.pl